Eliminarea declarațiilor pe propria răspundere pentru părinți, prin care se obligă să nu înregistreze orele online, cerută Ministerului Educației de Federația Asociațiilor de Părinți: Încalcă dreptul la educație al elevilor

Eliminarea declarațiilor pe propria răspundere pentru părinți, prin care se obligă să nu înregistreze orele online, cerută Ministerului Educației de Federația Asociațiilor de Părinți: Încalcă dreptul la educație al elevilor

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți solicită Ministerului Educației eliminarea declarațiilor pe propria răspundere pentru părinți, cele introduse recent, prin care aceștia se obligă să nu înregistreze orele online. “Încalcă dreptul la educație al elevilor”, motivează în solicitatea primită de Edupedu.ro reprezentanții FNAP.

Declarațiile pe propria răspundere au fost introduse pe 27 octombrie. Părinții argumentează in extenso acest demers care vine după ce mai mulți profesori au refuzat să mai primească la orele online, cu suport video și audio, elevii ai căror părinți nu au semnat declarațiile respective, potrivit solicitării FNAP.

“Având în vedere practica existentă la nivelul unor unități de învățământ prin care profesorii și unitățile de învățământ interzic accesul elevilor la platformele digitale (orele online) în lipsa semnării de către părinți a unei declarații pe proprie răspundere cu privire la obligația de a nu înregistra orele ținute online”, scriu reprezentanții părinților.

Declarațiile au fost introduse de Ministerul Educației printr-o adresă către școli, nu sunt prevăzute de vreun regulament, ordin de ministru sau alt act normativ, și repetă regulile care sunt deja în regulamentul de funcționare a școlilor, în Legea Educației și în ordinul de ministru privind predarea online.

“Părintele nu poate fi obligat să își asume, prin înscris sub semnătură privată, obligația generală de respectare a legii. Și dreptul acestuia, de a asigura copilului său o dezvoltare armonioasă și pregătire școlară, este încălcat. Pentru ipoteza încălcării legii, atât elevul cât și părintele pot răspunde conform legii”, se arată în solicitarea părinților.

Aceștia cataloghează drept “o măsură abuzivă, discriminatorie, care nu răspunde cerințelor învățământului ca fiind un serviciu de utilitate publică, prioritate națională, aducând prejudicii educaționale, materiale și morale tuturor celor implicați în actul educational, în special elevilor”.

Ce argumente juridice aduc părinții:

  • “Constituția României garantează, prin dispozițiile art. 32, dreptul la învățătură, stabilind, ca un corolar al acestui drept, că „statul, căruia i s-a încredințat controlul asupra întregului sistem școlar, să își asume în mod autonom și concurent o misiune proprie de educare, corelativă cu cea a părinților”
  • În România, învățământul este prioritate națională, dispozițiile art. 2 și 3 din Legea Educatiei nr. 1/2011 prevăzând în concret principiile care guvernează domeniul
  • În aplicarea principiului din art. 2, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit deja că, excluderea unor copii de la cursuri pe motivul unei boli infecto-contagioase, sau, datorită neîndeplinirii unor condiții administrative de către părinți, reprezintă o încălcare a dreptului la educație
  • Potrivit dispozițiilor art. 2 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului:„(1) Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului”.

Desfășurarea orelor în sistem online, prevăzută ca și măsură aptă să conducă la respectarea dreptului la educație, în afara altor critici, conturează obligația pozitivă a statului de a se asigura că dreptul la educație este un drept efectiv.

Această obligație pozitivă a statului este asigurată de cadrele didactice care trebuie să își desfășoare activitatea în mediul online. Conform legii, nu poate fi violat dreptul și libertatea copiilor de a primi și de a difuza informații de orice natură, care vizează promovarea bunăstării lor sociale, spirituale și morale, sănătatea lor fizică și mentală, sub orice formă și prin orice mijloace, la alegerea lor, educația înscriindu-se cu prisosință în conțintul efectiv al
acestui drept.

Limitările aduse acestor drepturi, la educație și la libertatea de exprimare, trebuie să fie dispuse prin lege, să fie justificate, să fie luate pe o periodă limitată de timp și să fie impuse în vederea protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale altor persoane.

Refuzul primirii copiilor în cadrul orelor online, motivat de neprezentarea unei declarații pe proprie răspundere din partea părinților cu privire la obligația de a nu înregistra orele online, reprezintă o încălcare a dreptului la educație.

Această limitare nu are fundament legal, nefiind permisă de lege, nefiind prevăzută în lege, nu este justificată, nu este prevăzută pentru o perioadă limitată de timp și nu are o justificare obiectivă, nefiind indicate drepturile fundamentale ale altor persoane care sunt protejate prin instituirea acestei limitări.

În același timp, măsura excluderii copiilor de la orele online în lipsa prezentării declarației pe proprie răspundere, reprezintă o măsură de coerciție împotriva elevului, neprevăzută și nepermisă de lege”.

Declarația trimisă de Minister în toate școlile, cu indicația să fie semnate de toți părinții și de toți profesorii, este un formular tipizat.

„Subsemnatul, părinte/tutore legal al alevului înmatriculat în, mă oblig

  • să nu înregistrez prin nici un procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sunt nicio formă fără acordul cadrului didactic care conduce sau realizează activitatea respectivă
  • să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrare activităților didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absența acordului cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă.
  • Declar, susțin și semnez că am luat cunoștință de întregul conținut, precum și de prevederile articolului 326 din Codul penal privind falsul în declarații.
  • Părinte ……
  • Elev…..”

Articolul 326 din Codul Penal prevede că „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Articolul respectiv din Codul Penal incriminează falsul în declarații sau înscrisuri față de un funcționar public sau față de o instituție în care lucrează un funcționar public.

Consiliul Elevilor a cerut eliminarea noilor declarații pe propria răspundere privind școala online: activitatea didactică online a profesorilor este de multe ori inexistentă.

Foto: © Iakov Filimonov | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Articolul Eliminarea declarațiilor pe propria răspundere pentru părinți, prin care se obligă să nu înregistreze orele online, cerută Ministerului Educației de Federația Asociațiilor de Părinți: Încalcă dreptul la educație al elevilor apare prima dată în Edupedu.

Close