BREAKING Regulile pentru concursul de directori de școli 2021. Examenul scris va fi test standardizat de două ore, cu 50 de întrebări. Rezultatul va conta 40% în nota finală. Vezi metodologia de concurs

BREAKING Regulile pentru concursul de directori de școli 2021. Examenul scris va fi test standardizat de două ore, cu 50 de întrebări. Rezultatul va conta 40% în nota finală. Vezi metodologia de concurs

Metodologia pentru concursul național de directori și directori adjuncți de școli a fost aprobată de ministrul Educației și pusă în consultare publică. Examenul scris pentru directori va fi un test standardizat cu 50 de itemi și va avea o pondere de 40% în nota finală, potrivit documentului.

Comisia de concurs va fi formată dintr-un reprezentant al Inspectoratului Școlar, doi reprezentanți ai școlii aleși prin vot secret din rândul profesorilor titulari, un reprezentant al autorității locale și un reprezentant de la departamentul de resurse umane al unei companii sau un rector, prorector, decan sau prodecan din universități.

În cazul în care autoritățile locale nu desemnează un reprezentant în comisia de concurs pentru directorii de școli, poziția va fi ocupată de un profesor titular ales prin vot secret. În cazul notelor extreme acordate de membrii comisiei, se va apela la arbitrajul comisiei naționale de la Minister.

Proba scrisă presupune rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:

  • capacități cognitive;
  • competențe de management și leadership.

Bibliografia de examen poate fi descărcată de aici

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute.

Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

Contestațiile se adresează președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun la secretariatul instituției organizatoare, respectiv inspectoratului școlar în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat și la registratura Ministerului Educației, în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor.

Soluționarea contestațiilor se realizează în perioada prevăzută în calendarul de desfășurare a concursului.

Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare, președintele comisiei județene de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.

Rezultatele soluționării contestațiilor de către comisiile de soluționare a contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/Ministerului Educației/unității de învățământ, după caz, și se comunică, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele stabilite de comisiile de soluționare a contestațiilor sunt definitive.

Centrul National de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea, semnează acord de confidențialitate privind conținutul acestora.

Testul standardizat se realizează de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație, care este responsabil și de transmiterea acestuia către centrele speciale, în condiții de securitate informatică.

Proba de interviu – susținută în fata unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:

Competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unui plan de dezvoltare al școlii pentru care candidează.

Abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, raportat la contextul și specificul unității d învățământ pentru care candidează;

Competențele digitale, printr-o probă practică de utilizare a calculatorului;

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.

Punctajele se înregistrează în borderoul de notare.

Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj. În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte, se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între media obținută și una sau mai multe dintre notele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, nota sau notele respective se elimină din calculul mediei și se calculează media din punctajele rămase. Punctajele obținute la proba de interviu nu se contestă.

Dacă, în urma aplicării metodei de calcul a mediei, nu se poate constitui media, președintele comisiei județene informează comisia națională pentru analiză și măsuri.

Cele două probe sunt obligatorii.

Nota finală a candidatului, după susținerea celor două probe, se obține prin formula:

N=(4Ns+6Pi)/10, unde:
Ns=nota obținută la proba scrisă; Pi=punctajul obținut la proba de interviu; N=nota finală obținută la concurs.

Descarcă de aici metodologia de concurs:

Știre în curs de actualizare

Foto: Pexels.com

Articolul BREAKING Regulile pentru concursul de directori de școli 2021. Examenul scris va fi test standardizat de două ore, cu 50 de întrebări. Rezultatul va conta 40% în nota finală. Vezi metodologia de concurs apare prima dată în Edupedu.ro.

Close