Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior reacționează la adresa cererilor de reformă din partea Consorțiului Universitaria: Instituția e autonomă, iar membrii săi sunt selectați prin proceduri proprii

Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior reacționează la adresa cererilor de reformă din partea Consorțiului Universitaria: Instituția e autonomă, iar membrii săi sunt selectați prin proceduri proprii

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a luat poziție, luni, față de cererile formulate vineri de Consorțiul Universitaria pentru guvern, ce menționau între altele și această agenție și nevoia de îmbunătățire a legislației în domeniu. 
  • Vineri, rectorii din Consorțiul Universitaria, ce reunește mai multe dintre cele mai importante universități din țară, au transmis o serie de solicitări la adresa noului guvern. Printre doleanțele semnatarilor se numărau evaluarea urgentă a studiilor doctorale și “analiza și îmbunătățirea reglementărilor privind selecția membrilor și funcționarea ARACIS (…)” Același document mai menționa, printre cerințele Consorțiului, „redesenarea” hărții învățământului superior românesc, printr-o clasificare a universităților în funcție de misiunea asumată și de anvergura lor internațională. 

În poziția sa de luni, ARACIS afirmă între altele:

  • în privința evaluării studiilor doctorale, că procesul a fost demarat
  • În privința apelului referitor la reglementările privind membrii și funcționarea ARACIS, că agenția e o instituție autonomă, ai cărei membri sunt selectați după proceduri proprii și a cărei funcționare este reglementată intern, iar selecția membrilor Consiliului “a avut și are la bază principiul meritocrației”
  • că “orice interferență în modul în care ARACIS își stabilește structurile, modul de organizare sau de selectare a experților implicați în activitățile agenției poate să reprezinte o încălcare a Standardelor şi liniilor directoare pentru asigurarea calității
  • că proiectul de elaborare a unei metodologii de clasificare a universităților “există deja, consultările (…) desfășurându-se în perioada februarie 2018-iunie 2019”
  • că “eliminarea “disfuncționalităților” sau a “formalismului birocratic” este o preocupare constantă pentru conducerea ARACIS”
Comunicatul ARACIS – complet:

“COMUNICAT cu privire la Propunerile Consorțiului Universitaria pentru o reformă a învățământului superior și cercetării în România

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) face o serie de precizări cu privire la Propunerile Consorțiului Universitaria pentru o reformă a învățământului superior și cercetării în România, lansate în spațiul public la data de 8 Ianuarie 2021, în ceea ce privește aspectele care țin de domeniul de activitate al agenției.

Astfel, cu privire la procesul de evaluare a studiilor doctorale, acesta a fost demarat, ARACIS acordând prioritate, în următoarea perioadă, instituțiilor de învățământ superior aflate în proces de evaluare instituțională, în vederea evaluării periodice a școlilor doctorale aferente, fără a neglija însă celelalte tipuri de evaluări.

În ceea ce privește reglementările ,,privind selecția membrilor și funcționarea ARACIS”precizăm că, în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educațieiARACIS este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli. ,,Selecția membrilor” se realizează după proceduri elaborate de către agenție, iar ,,funcționarea ARACIS” este reglementată prinRegulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de către Consiliul ARACIS. Considerăm că și până în prezent selecția membrilor Consiliului sau a experților evaluatori a avut și are la bază principiul meritocrației, așa cum se poate constata la analiza procedurilor menționate, inclusiv a prevederilor Ordinului nr. 5751 din 12 noiembrie 2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. De asemenea, în ceea ce privește principiul reprezentativității, acesta, în conformitate cu OUG 75/2005, se referă la domeniile de studii, cadrele didactice membre ale consiliului sau experții evaluatori acționând în calitatea lor de specialiști, nu de reprezentanți ai unei instituții de învățământ superior.

Readucem în atenție că orice interferență în modul în care ARACIS își stabilește structurile, modul de organizare sau de selectare a experților implicați în activitățile agenției poate să reprezinte o încălcare a Standardelor şi liniilor directoare pentru asigurarea calității (ESG)respectarea acestora condiționând apartenența ARACIS la structurile europene: Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), ceea ce poate afecta poziția României în Spațiul European al Învățământului Superior cu potențiale implicații asupra recunoașterii diplomelor emise la nivel național.

În ceea ce privește ,,lipsa profesionalismului și echidistanței în procesul de evaluare”, Codul de etică și normele de conduită profesională în activitățile desfășurate de ARACIS privind evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior din România stabilesc principii și valori etice fundamentale, astfel: supremația legii și a interesului comunitar, competența profesională, integritatea, obiectivitatea, confidențialitatea, neutralitatea, independența, respectul șiloialitateaOrice potențiale încălcări ale acestor principii sunt investigate de către Comisia de Etică existentă la nivelul agenției, la sesizarea instituțiilor de învățământ superior sau în urma autosesizării. În ultimii trei ani, doar două astfel de cazuri au fost discutate în cadrul Comisiei, dintre care numai unul la sesizarea unei instituții de învățământ superior.

Eliminarea ,,disfuncționalităților” sau a ,,formalismului birocratic” este o preocupare constantă pentru conducerea ARACIS. Astfel, ARACIS revizuiește în mod continuu ghidurile și procedurile utilizate în procesele de evaluare, în acord cu tendințele europene și contextul național, în vederea creșterii relevanței acestora. În acest context, va participa la discuții sau va analiza cu maximă seriozitate propuneri concrete de îmbunătățire a activităților agenției venite din partea tuturor beneficiarilor procesului de evaluare, a partenerilor, a actorilor interesați, inclusiv din partea Consorțiului Universitaria. Având în vedere angajamentul agenției, în conformitate cu ESG, de a implica actorii interesați în activitățile de evaluare și în managementul agenției la toate nivelurile, în vederea creșterii încrederii publice în procesele de asigurare a calității, dar și a îmbunătățirii relevanței acestora, consultarea tuturor instituțiilor de învățământ superior a fost și rămâne un principiu de bază în elaborarea și adoptarea metodologiilor, ghidurilor și a procedurilor în baza cărora se efectuează activitățile de evaluare și asigurare a calității. Spre exemplu, reprezentanții ARACIS au participat cu regularitate la întrunirile Consiliului Național al Rectorilor, unde de fiecare dată au supus atenției spre consultare și dezbatere propuneri de îmbunătățire a activităților de evaluare.

În ceea ce privește ,,Elaborarea unei metodologii de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studii în urma unei dezbateri ample cu toți actorii interesați” amintim universităților membre ale consorțiului că un astfel de proiect există deja, consultările asupra principiilor de realizare a clasificării și ierarhizării, dar mai ales asupra indicatorilor ce urmează a fi utilizați și în final asupra metodologiei în sine desfășurându-se în perioada februarie 2018 – iunie 2019, când, spre exemplu, au avut loc treisprezece dezbateri cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior. ARACIS a comunicat public în mod constant asupra stadiului de elaborare a proiectului de metodologie.

De asemenea, proiectul de metodologie, algoritmul de clasificare/ierarhizare implementat pe platforma electronică și ponderile indicatorilor au fost discutate în nu mai puțin de șase reuniuni ale Consiliului Național al Rectorilor, concluziile regăsindu-se în rezoluțiile CNR. Toate variantele elaborate și prezentările realizate sunt disponibile pe site-ul ARACIS la adresa http://www.aracis.ro/rezultatele-proiectului-qafin/. Mai mult, proiectul de metodologie, elaborat în colaborare de către experți ai Ministerului Educației și ai ARACIS, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, a fost supus, în perioada mai – iulie 2019, și unui proces de pilotare, la care au participat trei dintre universitățile membre ale Consorțiului Universitaria. La finalul pilotării, toate universitățile implicate au primit un raport personalizat asupra validității datelor introduse în platforma electronică și rezultatele privitoare la indicatorii care au putut fi evaluați.

În final, după discutarea și înglobarea a mai mult de 95% dintre observațiile și comentariile primite în diferitele etape de consultare, proiectul de Metodologie a fost înaintat către Ministerul Educației, care poate decide asupra modificării lui în conformitate cu politicile pe care le are în vedere în domeniul sistemului de învățământ superior.

În ceea ce privește programele cu dublă specializare, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011, acestea corespund unui număr cuprins între minimum 240 şi maximum 300 de credite. La definirea volumului activităților trebuie ținut cont de faptul că pentru atingerea rezultatelor învățării vizate este necesar să se aibă în vedere ambele specializări. Standardele specifice elaborate de către ARACIS pentru diferite domenii sau cicluri de învățământ au astfel în vedere prevederile legale și vizează în principal dezvoltarea unor procese de învățare – predare de calitate, care să conducă la calificări recunoscute la nivel internațional.

În final, reiterăm deschiderea noastră de a întări relațiile de colaborare cu universitățile, dar și determinarea ca, prin întreaga activitate desfășurată, ARACIS să contribuie la creșterea prestigiului sistemului de învățământ superior din România și a încrederii beneficiarilor, a societății în ansamblul ei, în calitatea și relevanța programelor de studii.

Consiliul ARACIS

București, 11.01.2021

Citește și: Propunerile Consorțiului Universitaria pentru Guvern: revizuirea finanțării universităților, bani pentru cercetare, creație și sport, sistem mai bun de acreditare, clasificarea universităților după misiune și anvergură, monitorizarea parcursului profesional al absolvenților

Articolul Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior reacționează la adresa cererilor de reformă din partea Consorțiului Universitaria: Instituția e autonomă, iar membrii săi sunt selectați prin proceduri proprii apare prima dată în Edupedu.ro.

Close